EU-val 2014

Nu på söndag 25 maj äger det första av valen under detta så kallade supervalår rum. Valdeltagandet vid tidigare val har varit mycket lågt i Sverige, under 50 % i samtliga. Så varför ska du rösta i detta val?

Jo, under en alltför lång period har EU-politiken genomsyrats av en borgerlig agenda. Det stora kapitalet värnas samtidigt som grundläggande behov hos majoriteten av befolkningen i unionens medlemsländer prioriteras bort. Istället har EU vid flera fall under de senaste åren inte bara medverkat utan drivit på nedmontering av social välfärd i utsatta medlemsländer. Detta tvingar inte enbart in länderna i en negativ ekonomisk spiral, utan slår mycket hårt mot de allra mest utsatta medborgarna. Vänsterpartiet vill bryta detta destruktiva mönster. Vi vill ändra fokus från kapital och lönedumpning och arbeta för den vanliga människans rätt till trygghet och schyssta villkor!

Vill du läsa mer om Vänsterpartiets EU-politik?
Klicka här!

Medborgardialog

Motion till Kommunfullmäktige i Stenungsund gällande att utveckla medborgardialogen.

Stenungsunds kommun har en tradition av att vara en kommun där de demokratiska värderingarna varit högt prioriterat. Förändrad nämndstruktur med fokus på kommunfullmäktige, kommundels-stämmor mm. Vänsterpartiet tycker att det är dags att utveckla detta vårt anseende i tider när delaktighet och inflytande ifrågasätts i samhället.
De demokratiska värdena är viktig beståndsdel i ett hållbart samhälle och en viktig hälsofaktor där människors delaktighet är en grundläggande faktor.
Allmänhetens frågestund på våra fullmäktigemöten är ett sådant sätt att möta kommunens befolkning. Denna möjlighet att direkt kunna rikta frågor till förtroendevalda är ett utmärkt sätt att hålla den demokratiska dialogen levande. Vänsterpartiet anser också att det behöver utredas hur dialogen med våra kommuninnevånare kan utvecklas inom de sociala medierna.

Vänsterpartiet föreslår därför

Att Allmänhetens frågestund införs på kommunfullmäktigemöten.

Att utreda möjligheten att utveckla dialogen med kommunens innevånare via de sociala medierna.

Stenungsund den 20 september 2012

 

Birgit Lövkvist                                                                           Jan Alexandersson

Levande och tillgänglig miljö längs vattenlinjen i Stenungsund

Stenungsund 2012-09-07

Interpellation

Till Kommunstyrelsens ordförande angående kommunens engagemang för en levande och tillgänglig miljö längs vattenlinjen i Stenungsund.

 

Vid förra kommunfullmäktige frågade jag om du Kent Sylvan och den borgerliga alliansen som du företräder har någon vision om hur ni vill utveckla miljön kring Stenungsunds torg och dess närhet, tyvärr utan något konkret svar. Sommaren som gått har inte inneburit någon skillnad mot tidigare år. Besökande till vår gästhamn eller andra gäster – men också alla vi andra som bor och verkar i kommunen – får en ganska tråkig upplevelse om man söker sig till bryggan i Stenungsund kvällstid. Någon enstaka restaurang öppen, ingen glass eller annan möjlighet till att få en kopp kaffe eller annan dryck. Inga naturliga mötesplatser, få eller inga aktiviteter – trist kan jag tycka med den potential området har.

 

Jag tycker att kommunen själv skulle kunna visa lite initiativkraft för att göra ett av kommunens främsta skyltfönster mer attraktivt . Ett initiativ kommunen skulle kunna ta är att verka för att Stenungsunds kommun erbjuder unga som studerar t.ex. på restauranglinjen på Nösnäsgymnasiet möjlighet att prova på ung företagsamhet (UF). En ung entreprenör skulle kanske kunna ges möjlighet att arrendera kommunhusets cafeteria kvällstid och under helgerna. Detta för att kunna erbjuda något lätt att äta eller att dricka för de som väljer att besöka bryggan kvällstid.  Detta skulle också kunna skapa en trevligare stämning i vår gästhamn. Kommunerna runt oss deltar i ett EU-projekt gällande ungt entreprenörskap men Stenungsund har val att stå utanför och inte utnyttja dessa möjligheter – varför?

 

Därför vill jag fråga dig Kent Sylvan som kommunstyrelsens ordförande

Tänker du som Kommunstyrelsens ordförande ta något initiativ för att ge unga människor
möjlighet att pröva på entreprenörskap och kanske då också kunna fungera som ung företagare i vår gästhamn?

 

Vilka initiativ tänker du som Kommunstyrelsens ordförande ta för att skapa en mer levande och tillgänglig miljö längs bryggan i Stenungsund centrum?

Vänsterpartiet Stenungsund

Jan Alexandersson (V) Fullmäktigeledamot

Motion angående resor till och från daglig verksamhet

Motion angående resor till och från daglig verksamhet

När kommunfullmäktige beslutade att de som har sysselsättning inom daglig  verksamhet skulle betala för sina resor till och från sitt arbete uppstod det en ojämlikhet.

Boende utanför tätorten betalar ett högre pris än de som bor i tätorten. Detta beror på att vi har 2 olika taxor i kommunen. En för enbart tätorten och en för resten av kommunen.

De som bor på gruppboendet i Stora Höga bör inte betala mer för sina resor till daglig verksamhet än de som bor i ett gruppboende i centrala Stenungsund. Det finns ju ett begränsat antal gruppboende i kommunen vilken innebär att det inte går att välja var man vill bo utan får ta anvisad plats.

Vi föreslår därför

att beslutet ses över för att åtgärda ojämlikheterna i taxorna

att se över möjligheterna att låta personalen sköta transporterna

 

Birgit Lövkvist (V)                   Jan Alexandersson (V)

Motion gällande alkolås i kommunens bilar

Motion till Kommunfullmäktige i Stenungsund gällande alkolås i kommunens fordon.

Minst 15 000 bilresor per dag görs av alkoholpåverkade förare i Sverige enligt Trafikverkets bedömningar. Stenungsunds är inget undantag, även i vår kommun görs ett stort antal bilresor med alkoholpåverkade förare dagligen. År 2009 omkom 358 personer i vägtrafiken. Resultat från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 25 procent av de omkomna förarna hade alkohol i blodet över gränsen för rattfylleri.

Rattfyllerikörningar är därmed ett stort trafiksäkerhetsproblem. Varje kommun borde bidra till att minska antalet trafiknykterhetsbrott. Ett sätt är att införa alkolås i de bilar och andra transportfordon som används av kommunens verksamheter.

Alkolåset är ett instrument som monteras i fordon och som mäter koncentrationen av alkohol i förarens utandningsluft. Alkolåset hindrar en alkoholpåverkad förare från att starta sitt fordon. Riksdagen har lagstiftat om att all skolskjutstrafik skall ha alkolås 2012. Lag om användning av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar 10.12.2010/1110

Vi anser att Stenungsunds kommun ska vara en föregångare i det här sammanhanget och snarast ska ställa som krav att alla kommunens motorfordon som vistas på vägarna bör vara utrustade med alkolås samt att kommunen vid upphandling av transporter ska ställa som krav att fordonen är utrustade med alkolås.

Vi föreslår därför

Att samtliga av kommunen nyanskaffade fordon ska vara utrustade med alkolås.

Att kommunen vid upphandling av transporter ska kräva att fordonen är utrustade med alkolås.

Stenungsund den 20 januari 2012

Birgit Lövkvist                                                            Jan Alexandersson