Motion angående resor till och från daglig verksamhet

Motion angående resor till och från daglig verksamhet

När kommunfullmäktige beslutade att de som har sysselsättning inom daglig  verksamhet skulle betala för sina resor till och från sitt arbete uppstod det en ojämlikhet.

Boende utanför tätorten betalar ett högre pris än de som bor i tätorten. Detta beror på att vi har 2 olika taxor i kommunen. En för enbart tätorten och en för resten av kommunen.

De som bor på gruppboendet i Stora Höga bör inte betala mer för sina resor till daglig verksamhet än de som bor i ett gruppboende i centrala Stenungsund. Det finns ju ett begränsat antal gruppboende i kommunen vilken innebär att det inte går att välja var man vill bo utan får ta anvisad plats.

Vi föreslår därför

att beslutet ses över för att åtgärda ojämlikheterna i taxorna

att se över möjligheterna att låta personalen sköta transporterna

 

Birgit Lövkvist (V)                   Jan Alexandersson (V)

Motion gällande alkolås i kommunens bilar

Motion till Kommunfullmäktige i Stenungsund gällande alkolås i kommunens fordon.

Minst 15 000 bilresor per dag görs av alkoholpåverkade förare i Sverige enligt Trafikverkets bedömningar. Stenungsunds är inget undantag, även i vår kommun görs ett stort antal bilresor med alkoholpåverkade förare dagligen. År 2009 omkom 358 personer i vägtrafiken. Resultat från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 25 procent av de omkomna förarna hade alkohol i blodet över gränsen för rattfylleri.

Rattfyllerikörningar är därmed ett stort trafiksäkerhetsproblem. Varje kommun borde bidra till att minska antalet trafiknykterhetsbrott. Ett sätt är att införa alkolås i de bilar och andra transportfordon som används av kommunens verksamheter.

Alkolåset är ett instrument som monteras i fordon och som mäter koncentrationen av alkohol i förarens utandningsluft. Alkolåset hindrar en alkoholpåverkad förare från att starta sitt fordon. Riksdagen har lagstiftat om att all skolskjutstrafik skall ha alkolås 2012. Lag om användning av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar 10.12.2010/1110

Vi anser att Stenungsunds kommun ska vara en föregångare i det här sammanhanget och snarast ska ställa som krav att alla kommunens motorfordon som vistas på vägarna bör vara utrustade med alkolås samt att kommunen vid upphandling av transporter ska ställa som krav att fordonen är utrustade med alkolås.

Vi föreslår därför

Att samtliga av kommunen nyanskaffade fordon ska vara utrustade med alkolås.

Att kommunen vid upphandling av transporter ska kräva att fordonen är utrustade med alkolås.

Stenungsund den 20 januari 2012

Birgit Lövkvist                                                            Jan Alexandersson

Insändare om toaletterna vid Resecentrum

Tillgång till toaletter vid Resecentrum i Stenungsund

Vi i vänsterpartiet tror att det finns en bred politisk samsyn i Stenungsund om att kollektivtrafiken skall öka och att den också har en betydande påverkan på vår kommuns framtida utveckling. I avvaktan på ett nytt resecentrum som ligger många år fram i tiden så är den tillfälliga lösning den plats som finns vid den gamla stationen. Denna vid vissa vädertillfällen ogästvänliga plats där många byter – väntar på buss eller tåg så finns det också nödlösningar om det krävs ett besök på toalett i form av utställd s.k. ”bajamaja” vilket speciellt vintertid inte är särskilt trevligt ens som nödåtgärd.

Vid en debatt i höstas i fullmäktige i Stenungsund så lovade du Erik Söderberg (FP) att detta problem skulle vara löst inför vintern och att ingen skulle behöva frysa på en ”bajamaja” på vårt resecentrum. Vintern har snart gått och våren tinar så sakta fram – men vi ser inte eller har som frekventa resenärer ännu inte sett något alternativ till än att det är ett besök på denna ”bajamaja” som gäller om behov uppstår

Min fråga som vi och många andra resenärer ställer till dig är kort och koncis –

vad hände med det löfte som du gav om att inte behöva frysa på en ”bajamaja” i vinter på kommunens resecentrum? Är det din och alliansens vilja att förändra detta – och då konkret vad gör ni för att vi som resenärer inte skall behöva frysa ”häcken” av oss en vinter till?

Jan Alexandersson                                               Birgit Lövkvist

Ordförande Vänsterpartiet Stenungsund         Ordförande Vänsterpartiet Stenungsund

Interpellation ang. kommunens engagemang i Kemiföretagens utveckling

Stenungsund 2012-02-21

Interpellation

Till Kommunstyrelsens ordförande angående kommunens engagemang i kemiföretagens vision ”Hållbar kemi 2030”

 

Vid förra kommunfullmäktige fick vi och den allmänhet som fanns närvarande ett intressant och givande föredrag om kemiföretagen i Stenungsunds vision om framtiden – ”Hållbar Kemi 2030”. En vision där kemiföretagen säger sig vara viktiga – för välstånd och välfärd, men också för den framtida klimat och miljöutvecklingen. Man anger också i sin vision att om framgång skall nås i det arbete som stakas ut så krävs samarbete med många människor i Stenungsund, i Västra Götaland och i hela landet och slutligen citat ”Och det kräver engagerade politiker på alla nivåer” slutcitat.

För kommunen är detta intressanta utmaningar som kommer att kräva ett engagemang och en kunskap i bred samverkan. Rätt hanterat kan naturligtvis detta ge en positiv framtid och utveckling av vår kommun. Tryggade arbetstillfällen – nyetablering av företag – skolans utveckling – klimatpåverkan m.m. Men det finns också vissa frågetecken – miljö påverkan – fler fartygsanlöp – tåg/lastbilstrafik. Utsläpp i luft och i vatten – säkerhetszoner. Naturligtvis önskar jag och säkert de flesta Stenungsundsbor att den utveckling som kemiföretagen så visionärt målar ut skall komma oss alla till del – men mina frågor till dig Kent Sylvan är följande

–      Hur ser du på kemiföretagens utveckling och vilken roll tycker du att kommunen skall ta i detta – är du en engagerad politiker?

–      Vilka åtgärder ser du i ett kort och i ett längre perspektiv kan bli nödvändiga för att gynna kemiföretagens positiva utveckling i symbios med kommunens hållbara utveckling?

–      Hur ser du på de säkerhetsrisker det innebär att leva i ett samhälle med de förutsättningar som idag gör att säkerhetszoner styr utvecklingen av mycket av planering och framtida etableringar i Stenungsund?

Vänsterpartiet Stenungsund

Jan Alexandersson (V) Fullmäktigeledamot

Motion om förbättrad trafiksäkerhet i kommunen

Motion till Kommunfullmäktige i Stenungsund gällande förbättrad trafiksäkerhet i kommunen.

Mer än hälften av de omkomna på det kommunala vägnätet utgörs av cyklister och gående. Många av de allvarligaste olyckorna sker på övergångsställen och i korsningar med gång- och cykelvägar. Enligt trafikverkets statistik för 2011 så har jämfört med 2010 antalet dödade i vägtrafiken ökat i alla grupper utom bland bilförare och cyklister. Störst är ökningen bland gående som ökat från 31 omkomna till 51, en ökning med 65 procent. Det har varit en ökning både inom och utanför tättbebyggt område. Åtta fotgängare har förolyckats på övergångställen. Hastighetsbegränsningen har i dessa fall varit 50 km/h.

Enligt trafikverkets bedömningar är det också bland fotgängare och bilister som de flesta relaterade självmordfallen finns. Trafikmiljön för fotgängare och cyklister kan förbättras genom olika tekniska lösningar, kunskapen om förebyggande självmordsarbete har över tid utvecklats och osäkra trafikmiljöer kan därför lättare identifieras.

I kommunen och i Stenungsunds tätort finns en rad övergångsställe i trafikintensiva miljöer. Två exempel på detta är, dels vid resecentrum i tätorten där många fotgängare passerar till och från tåg och bussar och vid Statoil nära Nösnäs, dessa trafikmiljöer och säkert andra i kommunen bör ses över och förbättras och trafiksäkerheten höjas.

Vi föreslår därför

Att en översyn görs av övergångsställen i trafikintensiva miljöer

Att lämpliga förbättringsåtgärder presenteras för en förbättrad trafiksäkerhet i kommunen

Stenungsund den 20 januari 2012

Birgit Lövkvist                                                                                                                    Jan Alexandersson