Medborgardialog

Motion till Kommunfullmäktige i Stenungsund gällande att utveckla medborgardialogen.

Stenungsunds kommun har en tradition av att vara en kommun där de demokratiska värderingarna varit högt prioriterat. Förändrad nämndstruktur med fokus på kommunfullmäktige, kommundels-stämmor mm. Vänsterpartiet tycker att det är dags att utveckla detta vårt anseende i tider när delaktighet och inflytande ifrågasätts i samhället.
De demokratiska värdena är viktig beståndsdel i ett hållbart samhälle och en viktig hälsofaktor där människors delaktighet är en grundläggande faktor.
Allmänhetens frågestund på våra fullmäktigemöten är ett sådant sätt att möta kommunens befolkning. Denna möjlighet att direkt kunna rikta frågor till förtroendevalda är ett utmärkt sätt att hålla den demokratiska dialogen levande. Vänsterpartiet anser också att det behöver utredas hur dialogen med våra kommuninnevånare kan utvecklas inom de sociala medierna.

Vänsterpartiet föreslår därför

Att Allmänhetens frågestund införs på kommunfullmäktigemöten.

Att utreda möjligheten att utveckla dialogen med kommunens innevånare via de sociala medierna.

Stenungsund den 20 september 2012

 

Birgit Lövkvist                                                                           Jan Alexandersson

Levande och tillgänglig miljö längs vattenlinjen i Stenungsund

Stenungsund 2012-09-07

Interpellation

Till Kommunstyrelsens ordförande angående kommunens engagemang för en levande och tillgänglig miljö längs vattenlinjen i Stenungsund.

 

Vid förra kommunfullmäktige frågade jag om du Kent Sylvan och den borgerliga alliansen som du företräder har någon vision om hur ni vill utveckla miljön kring Stenungsunds torg och dess närhet, tyvärr utan något konkret svar. Sommaren som gått har inte inneburit någon skillnad mot tidigare år. Besökande till vår gästhamn eller andra gäster – men också alla vi andra som bor och verkar i kommunen – får en ganska tråkig upplevelse om man söker sig till bryggan i Stenungsund kvällstid. Någon enstaka restaurang öppen, ingen glass eller annan möjlighet till att få en kopp kaffe eller annan dryck. Inga naturliga mötesplatser, få eller inga aktiviteter – trist kan jag tycka med den potential området har.

 

Jag tycker att kommunen själv skulle kunna visa lite initiativkraft för att göra ett av kommunens främsta skyltfönster mer attraktivt . Ett initiativ kommunen skulle kunna ta är att verka för att Stenungsunds kommun erbjuder unga som studerar t.ex. på restauranglinjen på Nösnäsgymnasiet möjlighet att prova på ung företagsamhet (UF). En ung entreprenör skulle kanske kunna ges möjlighet att arrendera kommunhusets cafeteria kvällstid och under helgerna. Detta för att kunna erbjuda något lätt att äta eller att dricka för de som väljer att besöka bryggan kvällstid.  Detta skulle också kunna skapa en trevligare stämning i vår gästhamn. Kommunerna runt oss deltar i ett EU-projekt gällande ungt entreprenörskap men Stenungsund har val att stå utanför och inte utnyttja dessa möjligheter – varför?

 

Därför vill jag fråga dig Kent Sylvan som kommunstyrelsens ordförande

Tänker du som Kommunstyrelsens ordförande ta något initiativ för att ge unga människor
möjlighet att pröva på entreprenörskap och kanske då också kunna fungera som ung företagare i vår gästhamn?

 

Vilka initiativ tänker du som Kommunstyrelsens ordförande ta för att skapa en mer levande och tillgänglig miljö längs bryggan i Stenungsund centrum?

Vänsterpartiet Stenungsund

Jan Alexandersson (V) Fullmäktigeledamot